1

ᾄσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ ἐν κέρατι ἐν τόπῳ πίονι

Now I will sing to the loved a song of the Beloved, my vineyard: "A vineyard became a loved horn in a fertile place."

1
 • Welcome to BHSX. Thanks for joining the group. Please remember to take the tour (link below left) to better understand how this site works.
  – Dottard
  Jan 4 at 22:11

1 Answer 1

1

The LXX text of Isa 5:1 is:

ᾌσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου τῷ ἀμπελῶνί μου. ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ ἐν κέρατι ἐν τόπῳ πίονι.

Brenton translates this as:

Now I will sing to my beloved a song of my beloved concerning my vineyard. My beloved had a vineyard on a high hill in a fertile place.

The OP's translation is simply more literal: κέρατι is "horn" but can also mean any prominent projection something, like a "hill" (projecting from the surrounding plain). In Isa 5:1, "horn' does not make sense despite the fact that it accurately reflects the Hebrew קֶרֶן (qeren) = "horn".

This is why "hill" is used as the translation by almost all versions, even by very literalistic versions such as YLT, BLB, LSV, etc.

2
 • Is saying that it "became" the 'horn' or 'hill' justified in the Greek? Jan 4 at 22:22
 • @Sojourner97 - the verb ἐγενήθη could either be "became" or simply "was". The latter is that demanded by the context.
  – Dottard
  Jan 4 at 23:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.