Hot answers tagged

5

Greek text: 5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. NA28 English Translation: 5 Have this ...


5

Grammatically, 1 Corinthians 13:9 is ambiguous enough that Paul could be referring to the parts of the body of Christ ("individually"). However, the context makes it clear that this is not the case and that he has the more common meaning of "partially" in mind. Paul's argument In chapter 12 of 1 Corinthians, Paul first lists a number of possible spiritual ...


4

Romans 10:19 But I say, did Israel not know? First Moses says: "I will provoke you to jealousy by those who are not a nation, I will move you to anger by a foolish nation." 20 But Isaiah is very bold and says: "I was found by those who did not seek Me; I was made manifest to those who did not ask for Me." 21 But to Israel he says: "All day long I have ...


4

Acts 22:16: ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. (NA28) Rising, be baptized and wash away your sins, calling on his name. (mine) We have four verbs:1 ἀναστὰς = participle from ἀνίστημι (to rise) βάπτισαι = imperative from βαπτίζω (to baptize) ἀπόλουσαι = imperative from ἀπολούω (to wash) ...


4

It's unlikely Paul is saying the Temple in Jerusalem is replaced with human beings: Paul doesn't use "true Temple" terminology, as if to say the Temple of God in Jerusalem is no longer God's house. There's no textual requirement to read his words this way. Paul took part in the Temple service (Acts 21) and sought to be in Jerusalem during the Biblical ...


3

I think the problem with suggesting 'ἐκ μέρους' is implying a part of a specific 'body' as referenced in 1 Corinthians 12:27 is firstly that there is no such mention of any 'body' in the context of the sentence: ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. It is the latter half of this ...


3

I cannot see any. I'd also like to know why translators thought 'baffle' could be appropriate here. In a loose dynamic translation it's tempting to let it slide. But the same Greek word is used twice in that sentence the only difference being the active vs passive conjugation. ἀνακρίνει verses ἀνακρίνεται (1Co 2:15 BGT) I would translate it in the ...


3

Saul encountered Jesus outside of Damascus. He became blind and was taken to a house in the city. After 3 days Jesus sent Ananias to Saul: So Ananias departed and entered the house. And laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be ...


2

Paul is actually defending himself here in this second letter to the Corinthians. In this passage when he says "us" he is meaning the people that he has been ministering to as well as the Corinthians, but when he gets to that last line So then, death is at work in us, but life is at work in you, he is telling them, almost forcefully, that they are not alone ...


2

Please pardon a bit of a rant. And please consider what I write because it is the result of a lot of thought over a period of more than 50 years in ministry. All aspects of Acts 22:16 are grammatically "linked" (the term used in the original question) and are not to be separated. However, they are - only - grammatically linked. The internal logical, ...


1

Some scholars, such at Dominick Crossan and Marcus Borg suggest that 1 Cor. 14:33-36 is a later insertion, for if you remove this passage, the subject of prophecy in 14:26-33 picks up naturally at 14:37-40. Furthermore, the insertion is given as a separate paragraph in all Greek manuscripts. The silencing of women in church contradicts the general attitude ...


1

First, in this passage Jesus is using a metaphor to teach a lesson. The point is that Jesus didn't just give himself in an emotional or spiritual way for us, He gave himself physically. He put his own skin in the game so to speak. Second: The passage does not say, this is my "bones" which are broken for you, it says this is my "body." The body can be ...


1

8 the love never falls. but whether prophecies, they will be rendered idle; whether tongues, they will stop; whether knowledge, it will be rendered idle. 9 for we know out of part and out of part we prophesy; 10 but when the finished thing should come, the one out of part will be rendered idle. 11 when I was young, I was speaking as young, I was thinking ...


1

The answer to this question is really quite simple and can be found in Acts 11:26: And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Barnabas brought Paul to Antioch to teach the ...


1

I think a problem comes in assuming that the "name above every name" is "Jesus". Jesus/Yeshua was a common name at the time (http://www.jesus.org/is-jesus-god/names-of-jesus/jesus-an-ordinary-name.html). Joshua appears to been as common a Jewish name as John is in English. Even today the name Jesus is common in some parts of the world. However, the ...


1

This is likely an example of a hendiadys, a figure of speech where two words are used in a place where one would suffice, for the reason of adding emphasis. It appears to be a common Hebraism and many see the first such example in Genesis 1 where God "created the heavens and the earth" can stand for "created everything." Not EVERY construction consisting ...


1

"Love" would have been too non-specific. You can make a case in Scripture for things like obedience and submission in the right relationships to be evidences/marks of love. God's people are showing they love God when they are being obedient to Him and submitting to Him. 2 John 1:6 says, "And this is love: that we walk in obedience to His commands. As you ...


1

What "Paul" is trying to impress on Timothy is that the message that H&P were spreading around was not only incorrect but also subversive: ESV 2Ti 2:14 Remind them of these things, and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. 2Ti 2:15 Do your best to present yourself to God as one ...


1

The clause 'he emptied himself' points to the exinanition of Christ. Christ made his self empty, zero, nil. This didn't mean that his individuality/personhood was removed or was gone. He remained the divine person he was the time he became flesh (John 1:1: 1:14).Christ did not cease to have all the fullness of the Godhead. He did not empty any of his divine ...


1

Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived! Fornicators, idolaters, adulterers, male prostitutes, sodomites 1 Corinthians 6:9 (NRSV) fornicators, sodomites, slave traders, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound teaching 1 Timothy 1:10 (NRSV) A common assumption by ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible