New answers tagged

0

και εαν εις την πολιν επιστρεψης και ερεις τω αβεσσαλωμ διεληλυθασιν οι αδελφοι σου και ο βασιλευς κατοπισθεν μου διεληλυθεν ο πατηρ σου και νυν παις σου ειμι βασιλευ εασον με ζησαι παις του πατρος σου ημην τοτε και αρτιως και νυν εγω δουλος σος και διασκεδασεις μοι την βουλην αχιτοφελ (2Sm 15:34 The Old Testament Septuagint) וְ·אִם־ הָ·עִ֣יר תָּשׁ֗וּב ...


-1

The Holy Spirit does not force us to do God's will but it gives us Spiritual insight to know right from wrong. Quenching the Spirit is to deny what God' Spirit in you has revealed is right. Consistently going against Biblical understanding--the knowledge of God's ways--will quench the Spirit that gives you that understanding. People who once had the ...


-1

It should not be made difficult. We cannot help--exhort--one another if we are not regularly together. The Sabbath was to be a Holy convocation, meaning it was a commanded assembly. We should be together on the Sabbath days at least. Christ said the world would know we are His disciples if we have love one for another. John 13:35 That is hardly possible ...


2

The word ἄρτιος (artios) is not found elsewhere in the New Testament or the Septuagint, but it is reasonably well-attested in Classical Greek literature; LSJ provides many examples. BDAG gives: pertaining to being well fitted for some function, complete, capable, proficient = able to meet all demands Although the word is a hapax within the Greek Bible, ...


0

The literal translation of the key phrase in Mat 5:32 differs between the Textus-Receptus and the Westcott-Hort because the voice of the verb "to adulterate" differs. In the Textus-Receptus, it is literally translated as: "causes her to adulterate" (active voice). In the Westcott-Hort, it is literally translated as: "causes her to be adulterated" (passive ...


0

1. Question Restatement: Does those who obey him just mean believe (not reject him) in Hebrews 5:9 What does the context of Hebrews imply? 2. Greek Clarifications: Throughout the book of Hebrews, the writer juxtaposes very similar words with each other - to emphasize personal relationship -- more than simple obedience. In the book of Hebrews, ...


1

Koulaki Megalo Etymologiko Liddell & Scott, Greek-English Lexicon ὑπό C.WITH ACCUS. II.of subjection, ποιεῖσθαι ὑπὸ σφᾶς id=Thuc., etc. Georg Autenrieth's Homeric Lexicon μένω c. c. acc. & inf., wait “οὐκ ἔμειν᾽ ἐλθεῖν τράπεζαν νυμφίαν” P. 3.16 The word ὑπέμεινεν in the context implies "waiting patiently", or "submitted unto", or "resolved ...


2

Rev3:14 and Prov8:22 are in direct parallelism. In prov 8:22 what is said the way of God is the creation of God as it can be observed from the next ideas. So in prov8:22wisdom is said to be the beginning of the creation of God. We can observe that here it doesn’t say in the beginning of the way of God. If the Wisdom was said to be ‘in’ the beginning of the ...


-3

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, Eph 1:3 WH ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλὸν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον• 1 Tm 4:4 WH καὶ αὐτῇ ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ βασίλειον καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ μεγαλειότης τῶν πάντων αἰώνων εὐλογητὸς ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας 1 Es 4:40 ...


-1

πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ Ἀντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν 4 Maccabees 17:23 Septuagint For the tyrant Antiochus, when he saw the courage of their virtue and their endurance under the tortures, proclaimed them to his soldiers as an example ...


1

Romans 6:7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. (Rom 6:7 BGT) The verb δικαιόω doesn't simply mean 'justified' it has the sense of being vindicated or been proven innocent. Certain lexicons point out that when the verb is in the passive voice it has the sense of being acquitted or freed from a court of law. See from example the entry in Gingrich: ...


9

Why is “christou” translated “God” in KJV Romans 10:17? It isn't. The text base used for the KJV was primarily the 1588/89 and '98 editions of Theodore Beza, occasionally departing to follow Stephanus's 1550 Novum Testamentum. These read:1 αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου This was correctly translated in the KJV ...the word of ...


0

There is considerable difficulty in harmonising the chronology of Paul's epistles with that of Acts, and there is no scholarly consensus that Acts 9:26 accurately describes the same event as Galatians 1:18. There is also the issue of whether the author known to us as Luke intentionally omitted secondary details from Paul's epistles, with the result that ...


0

The Greek text of the Textus Receptus (1550) states, Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν which is translated as, For in Him we live, and move, and exist, even as some of your own poets have said, "For we are also His offspring." The Greek word ἐσμέν is a verb conjugated ...


1

μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, not who leave behind the leading ourselves together upon, just as a custom to some, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. rather who call beside, and to so much more as much as you all look at the day approaching. The next clause gives the ...


1

5590 psyxḗ (from psyxō, "to breathe, blow" which is the root of the English words "psyche," "psychology") – soul (psyche); a person's distinct identity (unique personhood), i.e. individual personality. 5590 (psyxē) corresponds exactly to the OT 5315 /phágō ("soul"). The soul is the direct aftermath of God breathing (blowing) His gift of life into a person, ...


0

I think the point of the commentator is that "born" does not in itself -- imply -- previous existence. By contrast, his numerous examples New Testament usage of the term "became" (used with various prepositions) is always applied to someone or something that already exists. Generally speaking, for a thing to "become", it must already exist. On the other ...


-1

You must define "things" in v. 28 to correctly understand it. You must not seperate it from verse 27. Things must be the conclusion of what was uttered in verse 27. Prayed with the help of the Holy Ghost for when we don't know what to pray He assist us in praying according to God's Will. This is the conclusion of what "things" are. "Things" does not ...


3

I'd like to provide an alternative perspective on this text and get some feedback on whether this is considered a legitimate approach to others. The more I read John 1, it seems that John is making a parallel with the creation account. Some examples that seem to indicate this to me: "In the beginning" in John 1:1 seems to reference the creation account ...


5

The considerations here are much the same as those I discussed in a previous answer. I have attempted to develop those ideas and tailor it to the passage in question. [I]s it incorrect to read this clause as "love is God"? Yes, it is. In Greek, the subject of a clause can generally be identified as the substantive in the nominative case. However, ...Top 50 recent answers are included