Koiné (from κοινή, "common") Greek was the form of post-classical Greek spoken and written in Hellenistic and Roman antiquity. It is the language of the Septuagint (LXX), Christian New Testament, and most early Christian theological writings.

learn more… | top users | synonyms (1)

4
votes
1answer
142 views

The articular infinitive of John 17:5 rendering

Greeting! I was having a discussion bout John 17:5 and someone pointed out that εἶναι is articular because of the accusative article closest to that word. Someone else then defined the following ...
2
votes
1answer
127 views

Is there a Greek word matching the concept of “hate” (unlike Luke 14.26)?

I have read the questions and answers regarding Luke 14:26 and grasp how "hate" is being used. NASB If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and ...
1
vote
0answers
56 views

John 15:16 Exogete of ΕΘΗΚΑ

John 15:16a "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last" The word used, ΕΘΗΚΑ, can be translated to appointed/ordained. Is this ...
3
votes
2answers
104 views

Greek text of Romans 8:28

Is there a Greek word for 'things', as in Romans 8:28? And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
1
vote
0answers
38 views

Is NLT rendering of εἰ μὴ in Gal. 1:19 correct? [duplicate]

In the NLT we see a very explicit rendering of εἰ μὴ as an exception: NLT Gal. 1:19 The only other apostle I met at that time was James, the Lord’s brother. Is this the correct? Does εἰ μὴ in Gal. ...
-2
votes
3answers
212 views

Philippians 2:12 - How should κατεργάζεσθε be translated?

Question In Phil 2:12, How should "Work" be translated, and why is "Out" injected? Setting aside doctrinal presuppositions of faith/work/eternal salvation -- Phil 2:12, NASB - 12 So then, my ...
4
votes
1answer
162 views

What is the correct translation and meaning of Matt. 11:19?

Matt. 11:19 says,(KJV) " The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her ...
6
votes
1answer
84 views

In the context of 2 Corinthians 7, does soteria (σωτηρία) in verse 10 refer to salvation or sanctification?

2 Corinthians 7:10 For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation, but the sorrow of the world produces death. (NASB) Reading this ...
7
votes
0answers
84 views

Rev 20:7-8 Syntax: Gog and Magog in apposition to what?

Revelation of John 20:7-8 SBLGNT 7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ ...
4
votes
2answers
199 views

In 1 Cor 13:10, What does “The Perfect” Refer to?

Question: In 1 Cor 13:10, what does "The Perfect, (τὸ τέλειον)" refer to, and how would it have understood at the time it was written--not a hundred years later? 1 Cor. 13:10, NASB - 10 but when ...
2
votes
0answers
57 views

Any attestation of “century” as a meaning of “aion” around the time of Christ?

A professor (of Mathematics) from Greece told me the word αἰών means "century." Of course we know its derivatives (such as αἰώνιος) have a range of meaning in the New Testament and the Septuagint ...
3
votes
1answer
72 views

In Hebrews 9:22, How Should “Almost” be Interpreted, and What does it Apply to?

NOTE: This is a linguistic/syntax question--and not looking for insight into the doctrinal origins. Question: Regardless if the resulting interpretation is "Traditional" or "Doctrinally Consistent", ...
3
votes
1answer
135 views

Ephesians 1:12 - Translation of “προηλπικότας”

I'm a super-newbie to translating NT Greek, so please be gentle. I'm curious about how to translate "προηλπικότας", found in Ephesians 1:12. A couple of translations: ESV: "were the first to hope" ...
2
votes
0answers
103 views

Translating κυριακὸν and κυριακῇ as an adjective (dominical) instead of indicating belonging

A translation of the bible in Spanish (La Biblia Textual - 3ra Edición) translates: κυριακὸν δεῖπνον = cena dominical (dominical supper) — 1 Corinthians 11:20 and κυριακῇ ἡμέρᾳ = día ...
1
vote
0answers
12 views

Hebrew-to-Greek translation of birth narrative's “virgin” [duplicate]

I've been going through a list of words and phrases that were possibly mistranslated from Hebrew to Greek, Old Testament to New Testament. The one that stood out to me with great significance is how ...
3
votes
2answers
136 views

Matt 16:18 gates of hades will not “withstand” or “overcome” it - which one?

Basically most translations say: "gates of Hades will not overpower [the church]", one translation (Aramaic Bible in Plain English) says "gates of Sheol will not withstand it". My understanding of ...
0
votes
0answers
30 views

The Greek origin of the New Testament [duplicate]

Today mainstream scholars think the New Testament has been written in Greek. What are their arguments?
11
votes
2answers
272 views

Should Matthew 28:17b be understood in a “partitive” or “inclusive” sense?

There are two distinct linguistic issues in the latter part of Matthew 28:17, which reads this way (NA28 = SBL GNT = UBS4) - καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν,a οἱ δὲ ἐδίστασαν. kai idontes auton ...
0
votes
2answers
302 views

The correct translation for Luke 6:21 (γελάσετε)

What is the correct way to translate Luke 6:21b and 6:25b? When translating the word (γελάσετε), some translators have used "you will laugh" or "you shall laugh." Blessed are you who hunger now, ...
4
votes
2answers
95 views

What is the difference between οὐ δύναται (1 Jn 3.9) and Ἀδύνατον (Heb 6.4)?

What is the difference between οὐ δύναται (1 Jn 3.9) and Ἀδύνατον (Heb 6.4)? 1 John 3.9: Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ...
3
votes
0answers
37 views

Does 2 Peter 1:1 refer to Jesus as “God”? [duplicate]

2 Peter 1:1 says the following in the NASB: To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ Are "God and Savior" two terms ...
6
votes
2answers
358 views

What does the word “for” mean in the phrase “Christ died for our sins”?

For example, in 1 Cor. 15:3, it is written, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; (King James Version, ...
6
votes
3answers
336 views

The meaning of παρασκευή ('day of preparation')

Background I realise that the word παρασκευή has a wider range then just a reference to a day, for example Eph 6:15 is not a reference to a specific day however it is the understanding of this term ...
5
votes
2answers
318 views

Healing of the Centurion's παῖς (servant, son?) in Matthew 8:5-13

I have heard it said that the Centurion in Matthew 8 was refering to his "παῖς" in the sense of servant or slave, and all translations seem to take it that way. I've heard people go on to say that ...
5
votes
1answer
120 views

1 Cor. 2:1 - μαρτύριον v. μυστήριον

Textus Receptus (Estienne, 1550): Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ θεοῦ Nestle-Aland 28th ed.: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ...
1
vote
0answers
60 views

Why is the Greek word Θεὸς in John 1:1c treated as a proper noun in English Translation? [duplicate]

Why is the Greek word Θεὸς in John 1:1c treated as a proper noun in English Translation? John 1:1 New International Version In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word ...
10
votes
4answers
277 views

How convincing were the proofs of the resurrection in Acts 1:3?

In studying Acts this week in Turkish, I noticed that there is considerable difference in between translations of Acts 1:3. A quick look through English translations shows a similar range of ...
2
votes
1answer
75 views

Jerome's translation of κοινωνία in the Vulgate of 1 Cor. 10:16

In the Vulgate of 1 Cor. 10:16, it is written, calicem benedictionis cui benedicimus nonne communicatio sanguinis Christi est et panis quem frangimus nonne participatio corporis Domini est Why ...
2
votes
0answers
32 views

Word order in John 1:1 [duplicate]

John 1:1 reads: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (John 1:1, ESV) The greek reads as follows (as best I can tell; not sure if this is NA or ...
2
votes
1answer
405 views

The original Greek meaning for 'house' in Acts 2:2

the Holy Spirit filled the whole house where they were sitting What was the original Greek word for 'house'? Could it be referring to the House of the Lord rather than a home dwelling? It seems ...
1
vote
0answers
63 views

Luke 17:5 - What is the meaning and significance of the phrase πρόσθες ἡμῖν πίστιν?

The Textus Receptus of Luke 17:5 states, Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ πρόσθες ἡμῖν πίστιν What is the meaning of the phrase «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»? Does the phrase it imply that our faith ...
4
votes
0answers
87 views

Is “ordination” in Leviticus 8 the underlying concept of “fulfilled” in Matthew 5:17?

Leviticus 8:22 (ESV) reads: Then he presented the other ram, the ram of ordination, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. The Hebrew word here translated "ordination" ...
3
votes
1answer
87 views

Acts 16:16: Meaning of πύθωνος (Textus Receptus) and πύθωνα (NA28)

Acts 16:16 according to the Textus Receptus (Estienne, 1550): Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς ...
5
votes
1answer
82 views

Why is the word ἐβαπτίσθη used in Luke 11:38?

When referring to washing up before eating in Luke 11:38 (actually referring to not washing), the greek word used is ἐβαπτίσθη (ebaptisthē: he washed). Yet, in Mark 7:3, which is also referring to ...
5
votes
3answers
317 views

Col. 1:27: What is the meaning of “this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory”?

In Col. 1:24-29, it is written, 24 Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ’s afflictions, for the sake of his body, which is ...
4
votes
0answers
97 views

1 Kings 1:53 - What is the difference between the manner of obeisance (προσκύνησις) given to a king versus God?

In 1 Kings 1:53, it is written, So king Solomon sent, and they brought him down from the altar. And he came and bowed himself to king Solomon: and Solomon said unto him, Go to thine house. (King ...
3
votes
2answers
256 views

What does the Greek word κύριος mean in 1 Cor. 12:3?

What does the Greek word κύριος mean in 1 Cor. 12:3? Is the phrase «κύριος Ἰησοῦς» to be understood as "Jesus is Yahveh" (where κύριος is a substitute for the Tetragrammaton), or "Jesus is the lord" ...
0
votes
1answer
68 views

Comparing a portion of 2 Peter 3:4 to a portion of John 19:25

When comparing the five-word parsed phrase in 2 Peter 3:4 (ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ) to a similarly parsed phrase in the John 19:25 (ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτου), what valid conclusion, if any, ...
5
votes
1answer
155 views

What does πρόγνωσις mean and how would you translate in Acts 2:23

In Acts 2:23 we read: τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε. προγνώσει seems to be fairly consistently translated as 'foreknowledge' but ...
6
votes
3answers
175 views

What does the phrase "ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν” mean in John 10:38 as well as John 14:10?

The following texts contain the phrases "ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ” and "ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί": John 10:38 (ESV) 38 but if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and ...
6
votes
2answers
419 views

What does the Greek word θεότητος in Colossians 2:9 mean?

The Greek word θεότητος is translated differently in English Bibles: Colossians 2:9 New Living Translation For in Christ lives all the fullness of God in a human body. New American ...
3
votes
2answers
98 views

2 Tim. 1:12: παραθήκην v. 2 Tim. 1:14: παρακαταθήκην

Is there a similarity between παραθήκην in 2 Tim. 1:12 and παρακαταθήκην in 2 Tim. 1:14? What do they refer to in each passage? I have used the Textus Receptus for the basis of this question. 2 ...
10
votes
3answers
1k views

Were "the thieves” who reviled Jesus on the cross only one person?

I recently ran across this answer on C.SE reconciling Luke’s account of the repentant thief on the cross (Luke 23:40) with Mark’s statement - also present in Matthew - that both thieves reviled Jesus ...
5
votes
3answers
2k views

Evidence from early manuscripts of Revelation 13:18?

I'm hoping to see facsimiles of the earliest manuscripts of Rev 13:18, where the number 600, 60 and 6 is mentioned. There's a myriad of translations, but I'm interested in how the number was written ...
4
votes
1answer
122 views

Luke 16:26: “There is a great chasm fixed between us and you”

In Luke 16:26, the Greek text according to the Textus Receptus states, καὶ ἐπὶ πάσιν τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται ...
0
votes
0answers
30 views

Question regarding John 12:32 [duplicate]

In John 12:32 (ESV) Jesus says, And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people (πάντας, pantas) to myself. I made the following statement to someone who is seeking to qualify ...
9
votes
1answer
318 views

Does the Greek of John 20:28 address two persons or one?

I don't know Greek and even less about rules of Greek grammar. Can somebody please help me by reviewing a statement written by a popular Unitarian? Thomas answered and said to Him, “My Lord and my ...
2
votes
1answer
151 views

How is it that Χριστῷ (Christ) was not ζῳοποιηθήσονται (alive) when 1 Corinthians 15:22 was composed?

The phrase, “shall be made alive” (ζῳοποιηθήσονται) in 1 Corinthians 15:22 stems from the use of zOopoieO, as a verb in the future tense. The future action of zOopoieO seems directed towards two ...
2
votes
1answer
78 views

2 Cor. 10:4: Translation/Understanding of δυνατὰ τῷ θεῷ

The Greek text of 2 Cor. 10:4 according to the Textus Receptus states: τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων How should we understand and ...
7
votes
3answers
88 views

Heb. 11:17: Why προσενήνοχεν, first, and then shortly thereafter, προσέφερεν?

Greek text of Heb. 11:17 according to Textus Receptus: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος English translation according ...