Koiné (from κοινή, "common") Greek was the form of post-classical Greek spoken and written in Hellenistic and Roman antiquity. It is the language of the Septuagint (LXX), Christian New Testament, and most early Christian theological writings.

learn more… | top users | synonyms

2
votes
2answers
545 views

Translation of “ἐλπίς”

Ἐλπίς is a theologically important word in the New Testament. It is glossed hope, but I have often heard it emphasized that this does not mean hope in the sense of a positive wish or feeling which is ...
4
votes
1answer
92 views

Question about translation of Romans 4:9

In church this morning, I stumbled across Romans 4:9 in my bilingual English/Spanish NIV/NVI Bible, and was puzzled by the Spanish translation of this verse.1 (Emphasis added for sake of comparison) ...
15
votes
2answers
7k views

Was “Τετέλεσται” actually stamped on paid bills and debt certificates in the first century?

I've often heard some really cool explanations around the meaning for the greek word Τετέλεσται in the New Testament where Jesus said, "It is Finished". I love what I've heard, and have even preached ...
11
votes
4answers
2k views

Why was Barabbas in prison?

It seems that there are varying accounts of the problems with Barabbas. John 18:40 Then they all cried again, saying, “Not this Man, but Barabbas!” Now Barabbas was a robber. Another in Mark: ...
10
votes
2answers
869 views

Is the Greek of “you” in Mathew 18 singular or plural and what does this say about who is granted authority?

I don't know very much Greek at all, but I'm very curious about the translation of the word "you" in Matthews gospel. In Matthew 16:19 he seems to be speaking directly to Peter when using the word ...
7
votes
3answers
249 views

What does “on earth as it is in heaven” cover?

The first three subprayers of the Lord's Prayer are: "Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven" (Matthew 6:9-10; Luke 11:2). I have always assumed that ...
14
votes
5answers
2k views

Is there a modern English translation of the Bible that uses the second-person plural pronoun?

I'm looking for a modern translation of the Bible (ideally in the public domain) that retains the distinction between second-person plural and second-person singular. In Early Modern English (the ...
10
votes
3answers
455 views

Does John 7:15 mean Jesus was untaught?

John 7:15 (ESV): The Jews therefore marveled, saying, “How is it that this man has learning,1 when he has never studied?” The footnote is: 7:15 Or this man knows his letters So there ...
9
votes
3answers
3k views

Forgive us our “debts”? “sins”? “trespasses”? Which is the most accurate translation?

It seems that there are three popular versions of this passage in the Lord's prayer. "Forgive us our sins", "Forgive us our debts", and "Forgive us our trespasses". I see one version here in the ...
4
votes
2answers
720 views

How should “ektroma ” be translated in 1 Corinthians 15:8?

Paul delivers his famous account of the death and resurrection of Jesus: For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the ...
8
votes
2answers
484 views

What does 1 Corinthians 9:27 literally say?

I'm used to reading the Bible in Finnish, so 1 Corinthians 9:27 seems very non-literal in most English translations. The Finnish 1992 translation is usually quite dynamic, but in this case it starts ...
4
votes
3answers
199 views

“Slave” vs. “servant” in Colossians

The translators of the NET note for Colossians 1:7 and 4:12, The Greek word translated “fellow slave” is σύνδουλος (sundoulo"); the σύν- prefix here denotes association. Though δοῦλος is normally ...
5
votes
1answer
100 views

What is the meaning of “Place your bread on the grave of the righteous” in Tobit 4:17 NRSV?

Is this an idiom, a mistranslation, a reference to a cultural practice, or something else entirely?
31
votes
8answers
5k views

“A god” or “God” in John 1:1?

John 1:1 (NWT): In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. This translation, the Jehovah's Witnesses New World Translation is, I think, unique in using ...
5
votes
1answer
94 views

Who is being judged in Romans 3:4?

Romans 3:4b, Paul quoting the psalm (SBLGNT): Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. The Hebrew (51:4) is always translated with God as the subject - "thy ...
8
votes
2answers
155 views

What is the difference between πιστεύων ἐν αὐτῷ and πιστεύων εἰς αὐτὸν?

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:15-16 (SBLGNT) 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ...
2
votes
2answers
57 views

John 20:17: τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν

In John 20:17, instead of saying τὸν πατέρα ἡμῶν καὶ θεόν ἡμῶν, that is, "our Father and our God," Jesus instead says, τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν, that is, "my Father ...
6
votes
1answer
89 views

Romans 5:1 and peace with God

The UBS4 reading of Romans 5:1 is: Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (emphasis added) At issue is a textual variation concerning the ...
4
votes
1answer
100 views

The grammatical tense of the verb “judged” in 1Peter 4:6

In the following verse: For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. (1 ...
9
votes
3answers
376 views

What is the significance of the phrase ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος in the Apocalypse?

The phrase ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος occurs four times in the Textus Receptus, all in the Apocalypse as follows: Rev. 1:4: ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν ...
4
votes
1answer
69 views

Explanation of the Textual Variant in Mark 14:65

The Textus Receptus (Estienne, 1550) has: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ...
2
votes
1answer
81 views

The Greek word translated as “children” in 1 Tim. 3:4: is it declined in the singular or plural number?

In 1 Tim. 3:4 KJV, regarding the qualifications of the elder, it states, "...having his children in subjection" (cp. Tit. 1:6). The Greek text according to the Textus Receptus (Estienne, 1550) is as ...
4
votes
1answer
69 views

Heb. 2:16 — Is the translation of the KJV accurate?

The King James Version (1611) seems to take some liberty in its translation of Heb. 2:16: Notice how the font of "the nature of" (as well as "him") is different from the rest of the verse, ...
3
votes
1answer
78 views

Heb. 1:2: What is the significance of υἱῷ being anarthrous?

Greek text of Heb. 1:2 according to Textus Receptus (Estienne, 1550): ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν What is the ...
3
votes
1answer
61 views

Translation of ἀετοί in Matthew 24:28

I know that another question focuses on the meaning of the phrase in which this word is used, but I am only interested in the translation of the word itself (most answers to that question take the ...
10
votes
5answers
3k views

Who is being “taken” in Matthew 24:40-41?

Matthew 24:40-41 (ESV) Then two men will be in the field; one will be taken and one left. Two women will be grinding oat at the mill; one will be taken and one left. One of the interpretations ...
7
votes
2answers
97 views

Does Luke 24:16 use passive voice in the Greek?

In Luke 24:16, in the use of the passive voice true to the Greek? "Their eyes were kept from recognizing him." (NRSV) Only one English translation (NLV) has it that God kept them from ...
7
votes
2answers
259 views

Are the 'vessels of wrath' in Romans 9:22 'prepared for' or are they 'preparing themselves for destruction'?

In Romans 9:22, the perfect middle/passive participle κατηρτισμένα could be read in one of two ways: κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν Middle: 'having prepared themselves for destruction' Passive: 'having ...
5
votes
1answer
178 views

What is the meaning of the genitive absolute in Hebrews 4:3?

Hebrews 4:3 in Greek: εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου. καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς ...
12
votes
3answers
896 views

Should John 1:18 read “the only begotten God”?

I was reading my New King James version of the Bible and found a footnote for this verse: John 1:18 (NKJV) No one has seen God at any time. The only begotten Son,[a] who is in the bosom of the ...
8
votes
2answers
187 views

What is a Busybody? 2 Thessalonians 3:11

In 2 Thessalonians 3:11 Paul condemns "busybodies," (Greek περιεργαζομένους, periergazomenous). What is the meaning of this? In cross referencing this with the New Korean Revised Version (NKRV), I ...
21
votes
4answers
38k views

What does “meek” mean in Matthew 5:5?

Matthew 5:5 (NIV) Blessed are the meek, for they will inherit the earth. What does "meek" mean in the original language? Is "meek" a good translation for the original Greek word?
8
votes
1answer
113 views

In Romans 3:26, why not translate dikaiosunēs as “justice” rather than “righteousness?”

In the following passage there are four different Greek words sharing the same root. Romans 3:23-26 (ESV) for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace ...
14
votes
4answers
24k views

Translation of “Hosanna” (ὡσαννά)

What does "Hosanna" (ὡσαννά) mean (as it appears in the Gospels)? What is its etymology/derivation from Hebrew/Aramaic?
1
vote
1answer
88 views

What is the significance of ἴσα in Phil. 2:6?

In Phil. 2:6, it is written, ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ Wiktionary lists the various declensions of the Greek adjective ἴσος. My question is, how is the word ...
4
votes
2answers
433 views

What is the significance of the verb בנה in Genesis 2:22?

And Yahveh God built a woman with the rib that he took from the man, and He brought her to the man. וַיִּבֶן יַהְוֶה אֱלֹהִים אֶֽת־הַצֵּלָע אֲשֶׁר־לָקַח מִן־הָאָדָם לְאִשָּׁה וַיְבִאֶהָ ...
3
votes
1answer
92 views

What is the Greek word for gods?

In 1 Corinthians 8:5, Paul says or though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,) What is the difference in Greek between God and ...
5
votes
2answers
99 views

Reconciling the Differences in Jesus' Citation of Deu. 6:5 according to the Synoptics

According to the Masoretic text of Deu. 6:5, it is written, וְאָהַבְתָּ אֵת יַהְוֶה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ which the Septuagint (according to Rahlf's ...
5
votes
1answer
77 views

Is it likely that there is an intentional relationship between ἐγένετο in Jn 1:3 and Jn 1:6?

The Gk word ἐγένετο (from γίγνομαι) can mean many things: to come into being (to be born or to be produced), to take place, to become (one of ...), etc. In the beginning of John's Gospel, the word is ...
2
votes
1answer
44 views

Is σωτήρ or Σωτήρ proper when refering to Christ?

From the different Greek Bibles and online references I've looked at, different versions of same verse may or may not capitalize the Σ. Does σωτήρ properly refer to Christ and does it matter if its ...
4
votes
1answer
94 views

Distinction between παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον and ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον

A few times, Jesus states παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον (John 16:27-28). But, once he states, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον (John 8:42). How should each phrase be translated into English? What does each phrase mean ...
0
votes
0answers
34 views

Historically have scholars always believed the NT was written in other than Greek? [duplicate]

It seems modern day bible scholars (the majority) believe the original NT was not written in Greek. Historically speaking has this view been the same or did authoritative scholars have different ...
6
votes
1answer
93 views

What is the distinction between πολύσπλαγχνός and οἰκτίρμων in James 5:11?

In the letter of James, 5:11, the author writes: τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων English translations frequently seem to render the two adjectives ...
5
votes
1answer
68 views

Was it in “Elizabeth's sixth month of pregnancy” or just “in the sixth month”?

What is the correct wordings of Luke 1:26 from original Greek. I came across two different wordings as produced below: 26 And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of ...
10
votes
2answers
2k views

How authentic is Codex Sinaiticus?

From what I understand, these are the best codices available. Codex Sinaiticus Codex Vaticanus Codex Alexandrinus Codex Ephraemi Rescriptus. Codex Sinaiticus is considered the only complete New ...
2
votes
2answers
572 views

How Does the word for “seven” compare with the word for “Sabbath” in Scripture?

Is there a connection linguistically between the word for "Seven" and for "Sabbath" in the Biblical languages, Hebrew/Aramaic/Greek? If so, could someone explain it to me. This is related to the ...
3
votes
2answers
64 views

John 17:10 What is the number of the pronouns? [closed]

In John 17:10--"καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς"--what is the number of ἐμὰ and σά? I didn't learn either of those forms in my paradigms for συ or εμε. Biblehub.com ...
2
votes
4answers
278 views

Jesus and the cross [closed]

I read Dr. Samuelsson’s writings that "Jesus did not die on cross". And here is what Dr. Craig says about that: Similarly, Dr. Samuelsson’s contention is that the Greek terminology used in the ...
4
votes
1answer
192 views

What is the significance of the perfect ειρηκεν in 2 Cor 12:9?

I found only the American Standard Version that translates ειρηκεν in 2 Corinthians 12:9 as an English perfect: And he hath said unto me (εἴρηκέν μοι), My grace is sufficient for thee.. with the ...
5
votes
2answers
932 views

Does John distinguish between terms for love?

It's fairly common knowledge that there are four Greek words for love, but it's not clear from the Wikipedia article whether certain distinctions persist from Ancient Greek to Koine, namely the ...