Koiné (from κοινή, "common") Greek was the form of post-classical Greek spoken and written in Hellenistic and Roman antiquity. It is the language of the Septuagint (LXX), Christian New Testament, and most early Christian theological writings.

learn more… | top users | synonyms (1)

0
votes
0answers
19 views

Classical Greek vs. Colwell's Rule vs. Subset Proposition [migrated]

Question: In Classical Greek, how is identification of Subject / Predicate Nominatives accomplished in constructs consisting of "Untagged/Anarthrous Nominatives w/tagged Nominatives"? Notably, in ...
2
votes
1answer
60 views

Ephesians 1:12 - Translation of “προηλπικότας”

I'm a super-newbie to translating NT Greek, so please be gentle. I'm curious about how to translate "προηλπικότας", found in Ephesians 1:12. A couple of translations: ESV: "were the first to hope" ...
1
vote
0answers
71 views

Translating κυριακὸν and κυριακῇ as an adjective (dominical) instead of indicating belonging

A translation of the bible in Spanish (La Biblia Textual - 3ra Edición) translates: κυριακὸν δεῖπνον = cena dominical (dominical supper) — 1 Corinthians 11:20 and κυριακῇ ἡμέρᾳ = día ...
-1
votes
1answer
53 views

Best Septuagint, Masoretic, and Aramaic texts into one English version?

Is there an English version Bible that has the best and oldest translations of the Septuagint and the Masoretic and the Aramaic texts all combined into one translation?
0
votes
0answers
10 views

Hebrew-to-Greek translation of birth narrative's “virgin” [duplicate]

I've been going through a list of words and phrases that were possibly mistranslated from Hebrew to Greek, Old Testament to New Testament. The one that stood out to me with great significance is how ...
1
vote
2answers
85 views

Matt 16:18 gates of hades will not “withstand” or “overcome” it - which one?

Basically most translations say: "gates of Hades will not overpower [the church]", one translation (Aramaic Bible in Plain English) says "gates of Sheol will not withstand it". My understanding of ...
0
votes
0answers
28 views

The Greek origin of the New Testament [duplicate]

Today mainstream scholars think the New Testament has been written in Greek. What are their arguments?
8
votes
2answers
181 views

Should Matthew 28:17b be understood in a “partitive” or “inclusive” sense?

There are two distinct linguistic issues in the latter part of Matthew 28:17, which reads this way (NA28 = SBL GNT = UBS4) - καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν,a οἱ δὲ ἐδίστασαν. kai idontes auton ...
1
vote
1answer
106 views

The correct translation for Luke 6:21 (γελάσετε)

When translating the word (γελάσετε), some translators have used "you will laugh" or "you shall laugh." Blessed are you who hunger now, For you shall be filled. Blessed are you who weep now, For ...
3
votes
2answers
76 views

What is the difference between οὐ δύναται (1 Jn 3.9) and Ἀδύνατον (Heb 6.4)?

What is the difference between οὐ δύναται (1 Jn 3.9) and Ἀδύνατον (Heb 6.4)? 1 John 3.9: Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ...
1
vote
0answers
33 views

Does 2 Peter 1:1 refer to Jesus as “God”? [duplicate]

2 Peter 1:1 says the following in the NASB: To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ Are "God and Savior" two terms ...
4
votes
1answer
124 views

What does the word “for” mean in the phrase “Christ died for our sins”?

For example, in 1 Cor. 15:3, it is written, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; (King James Version, ...
5
votes
2answers
118 views

The meaning of παρασκευή ('day of preparation')

Background I realise that the word παρασκευή has a wider range then just a reference to a day, for example Eph 6:15 is not a reference to a specific day however it is the understanding of this term ...
5
votes
2answers
109 views

Healing of the Centurion's παῖς (servant, son?) in Matthew 8:5-13

I have heard it said that the Centurion in Matthew 8 was refering to his "παῖς" in the sense of servant or slave, and all translations seem to take it that way. I've heard people go on to say that ...
4
votes
1answer
81 views

1 Cor. 2:1 - μαρτύριον v. μυστήριον

Textus Receptus (Estienne, 1550): Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ θεοῦ Nestle-Aland 28th ed.: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ...
1
vote
0answers
55 views

Why is the Greek word Θεὸς in John 1:1c treated as a proper noun in English Translation? [duplicate]

Why is the Greek word Θεὸς in John 1:1c treated as a proper noun in English Translation? John 1:1 New International Version In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word ...
9
votes
4answers
207 views

How convincing were the proofs of the resurrection in Acts 1:3?

In studying Acts this week in Turkish, I noticed that there is considerable difference in between translations of Acts 1:3. A quick look through English translations shows a similar range of ...
2
votes
1answer
67 views

Jerome's translation of κοινωνία in the Vulgate of 1 Cor. 10:16

In the Vulgate of 1 Cor. 10:16, it is written, calicem benedictionis cui benedicimus nonne communicatio sanguinis Christi est et panis quem frangimus nonne participatio corporis Domini est Why ...
2
votes
0answers
23 views

Word order in John 1:1 [duplicate]

John 1:1 reads: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (John 1:1, ESV) The greek reads as follows (as best I can tell; not sure if this is NA or ...
2
votes
1answer
61 views

The original Greek meaning for 'house' in Acts 2:2

the Holy Spirit filled the whole house where they were sitting What was the original Greek word for 'house'? Could it be referring to the House of the Lord rather than a home dwelling? It seems ...
1
vote
0answers
50 views

Luke 17:5 - What is the meaning and significance of the phrase πρόσθες ἡμῖν πίστιν?

The Textus Receptus of Luke 17:5 states, Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ πρόσθες ἡμῖν πίστιν What is the meaning of the phrase «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»? Does the phrase it imply that our faith ...
4
votes
0answers
53 views

Is “ordination” in Leviticus 8 the underlying concept of “fulfilled” in Matthew 5:17?

Leviticus 8:22 (ESV) reads: Then he presented the other ram, the ram of ordination, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. The Hebrew word here translated "ordination" ...
2
votes
1answer
51 views

Acts 16:16: Meaning of πύθωνος (Textus Receptus) and πύθωνα (NA28)

Acts 16:16 according to the Textus Receptus (Estienne, 1550): Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς ...
4
votes
1answer
56 views

Why is the word ἐβαπτίσθη used in Luke 11:38?

When referring to washing up before eating in Luke 11:38 (actually referring to not washing), the greek word used is ἐβαπτίσθη (ebaptisthē: he washed). Yet, in Mark 7:3, which is also referring to ...
3
votes
0answers
80 views

1 Kings 1:53 - What is the difference between the manner of obeisance (προσκύνησις) given to a king versus God?

In 1 Kings 1:53, it is written, So king Solomon sent, and they brought him down from the altar. And he came and bowed himself to king Solomon: and Solomon said unto him, Go to thine house. (King ...
2
votes
2answers
118 views

What does the Greek word κύριος mean in 1 Cor. 12:3?

What does the Greek word κύριος mean in 1 Cor. 12:3? Is the phrase «κύριος Ἰησοῦς» to be understood as "Jesus is Yahveh" (where κύριος is a substitute for the Tetragrammaton), or "Jesus is the lord" ...
0
votes
1answer
65 views

Comparing a portion of 2 Peter 3:4 to a portion of John 19:25

When comparing the five-word parsed phrase in 2 Peter 3:4 (ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ) to a similarly parsed phrase in the John 19:25 (ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτου), what valid conclusion, if any, ...
5
votes
1answer
111 views

What does πρόγνωσις mean and how would you translate in Acts 2:23

In Acts 2:23 we read: τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε. προγνώσει seems to be fairly consistently translated as 'foreknowledge' but ...
6
votes
3answers
108 views

What does the phrase "ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν” mean in John 10:38 as well as John 14:10?

The following texts contain the phrases "ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ” and "ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί": John 10:38 (ESV) 38 but if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and ...
5
votes
3answers
140 views

What does the Greek word θεότητος in Colossians 2:9 mean?

The Greek word θεότητος is translated differently in English Bibles: Colossians 2:9 New Living Translation For in Christ lives all the fullness of God in a human body. New American ...
2
votes
2answers
69 views

2 Tim. 1:12: παραθήκην v. 2 Tim. 1:14: παρακαταθήκην

Is there a similarity between παραθήκην in 2 Tim. 1:12 and παρακαταθήκην in 2 Tim. 1:14? What do they refer to in each passage? I have used the Textus Receptus for the basis of this question. 2 ...
6
votes
3answers
907 views

Were "the thieves” who reviled Jesus on the cross only one person?

I recently ran across this answer on C.SE reconciling Luke’s account of the repentant thief on the cross (Luke 23:40) with Mark’s statement - also present in Matthew - that both thieves reviled Jesus ...
5
votes
3answers
808 views

Evidence from early manuscripts of Revelation 13:18?

I'm hoping to see facsimiles of the earliest manuscripts of Rev 13:18, where the number 600, 60 and 6 is mentioned. There's a myriad of translations, but I'm interested in how the number was written ...
4
votes
2answers
81 views

Luke 16:26: “There is a great chasm fixed between us and you”

In Luke 16:26, the Greek text according to the Textus Receptus states, καὶ ἐπὶ πάσιν τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται ...
0
votes
0answers
29 views

Question regarding John 12:32 [duplicate]

In John 12:32 (ESV) Jesus says, And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people (πάντας, pantas) to myself. I made the following statement to someone who is seeking to qualify ...
8
votes
1answer
188 views

Does the Greek of John 20:28 address two persons or one?

I don't know Greek and even less about rules of Greek grammar. Can somebody please help me by reviewing a statement written by a popular Unitarian? Thomas answered and said to Him, “My Lord and my ...
2
votes
1answer
135 views

How is it that Χριστῷ (Christ) was not ζῳοποιηθήσονται (alive) when 1 Corinthians 15:22 was composed?

The phrase, “shall be made alive” (ζῳοποιηθήσονται) in 1 Corinthians 15:22 stems from the use of zOopoieO, as a verb in the future tense. The future action of zOopoieO seems directed towards two ...
1
vote
0answers
50 views

2 Cor. 10:4: Translation/Understanding of δυνατὰ τῷ θεῷ

The Greek text of 2 Cor. 10:4 according to the Textus Receptus states: τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων How should we understand and ...
7
votes
3answers
78 views

Heb. 11:17: Why προσενήνοχεν, first, and then shortly thereafter, προσέφερεν?

Greek text of Heb. 11:17 according to Textus Receptus: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος English translation according ...
2
votes
2answers
68 views

In 2 Tim. 3:16, what is the meaning of the phrase “for correction”?

The King James Version of 2 Tim. 3:16 states: All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: The ...
2
votes
0answers
44 views

Jam. 2:7: What is the meaning of τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς?

The Greek text of Jam. 2:7 according to the Textus Receptus states, οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς The Greek phrase τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς seems to modify τὸ καλὸν ...
2
votes
3answers
126 views

What is the significance of the definite article in 1 Cor 14:2?

In John MacArthur's Bible Commentary, he says that in 1 Cor 14:2, before God there is no definite article so it could be translated "a god" instead of "God." In some Greek texts there is an article, ...
4
votes
2answers
67 views

Acts 11:20: Ἕλληνας or Ἑλληνιστάς?

In Acts 11:20, of the words Ἕλληνας and Ἑλληνιστάς, which reading is more probable according to textual criticism? Which reading is more probable according to context? What is the meaning of each ...
3
votes
0answers
37 views

Rom. 15:16: What is the meaning of ἱερουργοῦντα?

The Greek text of Rom. 15:16 according to the Textus Receptus states, εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν ...
2
votes
1answer
46 views

Rom. 9:6: Which translation is more accurate according to the Greek?

Greek text (NA28): Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ· I am concerned with the latter clause: οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ· Which ...
1
vote
0answers
23 views

Acts 2:6: What does τῆς φωνῆς ταύτης refer to?

The Greek text of Acts 2:6 according to both the Textus Receptus and NA28 states, γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων ...
4
votes
1answer
61 views

Matt. 9:6: Translation of ἐγερθεὶς

The Greek text according to the: Textus Receptus ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε ...
2
votes
0answers
34 views

Jam. 5:14: Why does James write ἀλείψαντες rather than χρίσαντες?

In Jam. 5:14, it is written, ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Why does James write ...
8
votes
1answer
209 views

Translation of Romans 5:12

There is already a question about a possible contradiction between Romans 5:12 and 5:15, but this question focuses exclusively on the translation of 5:12 (which may inadvertently also answer the other ...
12
votes
3answers
177 views

Does Romans 9:5 assert the deity of Christ?

Also known by the more pedestrian title: How should Romans 9:5 be punctuated? Romans 9:5, NA28 (punctuation omitted): ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς ...